Wzory prac maturalnych

Na skróty:


Prace z zakresu literatury:

 1. "Czarny charakter” w dziełach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach omów funkcje bohatera negatywnego.
 2. "Człowiek to tajemnica" - kreacje bohaterów w utworach Fiodora Dostojewskiego.
 3. "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza jako utwór kształtujący uczucia estetyczne człowieka. Omów, odwołując się do tekstu.
 4. "Powiedz mi jak mnie kochasz?" Przedstaw sposoby wyrażania miłości w liryce kilku wybranych przez sienie poetów.
 5. "Świat jest teatrem, a aktorami ludzie" (W.Szekspir). Kto wyznacza im/nam role. Bóg, Fatum, my sami, czy przypadek?
       Omów problemy na podstawie wybranych utworów.
 6. ,,Jestem bo Jesteś na tym stoi wiara/ Wiary przemąrzałej szuka się u diabła" -piękno i prostota wiary.
       Omów na przykładzie wybranych wierszy ks. J. Twardowskiego.
 7. „Bajki nie są tym, czym się wydają z pozoru...”. Na wybranych przykładach omów ewolucję bajki od antyku
       do współczesności.
 8. „Femina non plorat, sed regit", czyli o nowym spojrzeniu na kobietę u Szekspira. 
 9. Zaproponuj współczesne odczytania wybranych dramatów tego autora
 10. „Pan Tadeusz” w opinii współczesnych i przyszłych pokoleń. Przedstaw na podstawie wybranych tekstów kultury
        i ocen krytyków literackich.
 11. Aleksander Fredro jako znawca sceny i znawca człowieka. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych utworów
        tego autora.
 12. Aleksander Fredro to polski Molier – uzasadnij słuszność opinii analizując wybrane komedie.
 13. Analizując wybrane przykłady, zaprezentuj różnorodność odmian liryki miłosnej
 14. Analizując wybrane teksty, omów i oceń "odmalowany" w literaturze portret magnaterii i arystokracji.
 15. Analizując wybrane utwory XX-wiecznej grupy literackiej, wykaż jej nowatorstwo
 16. Analizując wybrane utwory z literatury polskiej, przedstaw sposoby nawiązań do „Biblii”.
 17. Analizując wybrane utwory, przedstaw sposoby prezentowania w literaturze motywu miasta
 18. Analizując wybrane utwory, omów wpływ filozofii na literaturę okresu Młodej Polski.
 19. Antoine de Saint-Exupéry w poszukiwaniu wartości i sensu życia. Przedstaw temat wykorzystując wybrane utwory pisarza.
 20. Arkadia, eden, raj - wizja krain szczęśliwych w literaturze różnych epok.
 21. Auguste Dupin, Sherlock Holmes, Herkules Poirot i inni, czyli postać detektywa geniusza w historii literatury anglojęzycznej.
 22. Biesiada, zabawa jako motywy literackie. Omów zagadnienie, interpretując 
 23. utwory literatury renesansu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego.
 24. Blaski i cienie kariery. Rozważ temat odwołując się do wybranych bohaterów literackich z różnych epok.
 25. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.
 26. Bohater zagubiony w labiryncie życia. Przedstaw próby poszukiwania wartości istotnych dla jednostki i jej pokolenia,
        dokonując  analizy wybranych przykładów, sformułuj wnioski.
 27. Bohater zbuntowany. Zanalizuj źródła i formy buntu jako motywu literackiego
 28. Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia. Rozważ na wybranych przykładach.
 29. Bohaterowie przemienieni, odkupieni i zrehabilitowani. Omów temat, odwołując się do przykładów literackich z różnych epok.
 30. Bohaterowie S. Żeromskiego w zderzeniu z brutalnością życia. Omów na wybranych przykładach.
 31. Bohaterowie ze skazą... bohaterowie tragiczni: Hamlet, Tomasz Judym, Kordian, Lord Jim, Raymond Rambert.
        Omów problem przyczyn tragizmu tych bohaterów, interpretując porównawczo wybrane przykłady.
 32. Bóg i wiara. Na podstawie wybranych przykładów z literatury i sztuki omów ewolucję sposobu kreacji Boga
        i postrzegania wiary.
        Bóg i wiara. Na podstawie wybranych przykładów z literatury i sztuki omów ewolucję sposobu kreacji Boga
        i postrzegania wiary.
 33. Bunt i kompromis jako przejawy różnych postaw bohaterów literackich.
 34. Buntownicy i konformiści. Zaprezentuj wybranych bohaterów literackich i oceń ich postawę.
 35. Co czytają bohaterowie literaccy? Przedstaw spostrzeżenia i wnioski wypływające z analizy różnorodnych przykładów
 36. Co może zagrażać współczesnemu światu? Na podstawie dowolnie wybranych dzieł przedstaw literackie wizje końca świata.
 37. Co, gdzie i jak jadają bohaterowie literaccy? Porównaj na wybranych przykładach sposoby przedstawiania przez
        różnych twórców motywu kulinarnego.
 38. Człowiek a cyberprzestrzeń- kreacje świata przedstawionego w literaturze science- fiction. Przeanalizuj zagadnienie,
        odwołując się do wybranych przykładów.
 39. Człowiek jako aktor w teatrze świata. Omów na wybranych utworach.
 40. Człowiek w labiryncie. Wskaż teksty literackie, w których spotkałeś się z tym motywem i wyjaśnij jego funkcje
 41. Człowiek wobec wrogiej mu rzeczywistości. Przedstaw problem analizując wybrane przykłady literackie.
 42. Człowiek współczesny wobec konieczności wyboru.  Omów na podstawie wybranych utworów.
 43. Czy inny znaczy gorszy ? Problem tolerancji w literaturze dwóch różnych epok.
 44. Czy literatura polska czasów romantyzmu i pozytywizmu jest literaturą szczęśliwych zakończeń?
        Przeanalizuj zakończenia wybranych utworów i przedstaw swoje wnioski.
 45. Czym jest bohaterstwo? Przedstaw swoje rozumowania na podstawie wybranych przykładów literackich.
 46. Daj odpowiedź na pytanie o sens życia. Przedstaw ją, odwołując się do wybranych utworów poetyckich Jana Pawła II.
 47. Dekadencja, afirmacja, ironia - omów różne postawy wobec życia analizując wybrane utwory literackie.
 48. Dekalog bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.
 49. Determinanty zachowań ludzi przebywających w obozach. omów analizując wybrane utwory
 50. Dobro i zło we współczesnej fantastyce omów temat na dowolnie wybranych przykładach
 51. Dokonaj analizy języka wybranych postaci literackich uwzględniając ich osobowość i przynależność środowiskową.
 52. Dokonaj analizy porównawczej miedzy wybranym dziełem literackim a jego filmową realizacją.
        Omów różnice w sposobie obrazowania oraz funkcji środków języka literackiego a filmowego.
 53. Dokonując analizy wybranych utworów przestaw propozycje „dekalogu”, według którego człowiek powinien postępować
        w życiu
 54. Doświadczenia bohaterów literackich związane z utratą ziemi rodzimej. Przedstaw je odwołując się do wybranych utworów.
 55. Dramat kobiet Trzeciego Świata w XXI wieku. Zaprezentuj różne sposoby ukazania tego problemu we współczesnej literaturze.
 56. Dramat niespełnienia ludzkich marzeń przedstawiony w literaturze. Określ jego przyczyny i konsekwencje analizując
        wybrane utwory pozytywizmu.
 57. Drzewo - świadek i uczestnik życia literackiego. Omów na wybranych przykładach.
 58. Drzewo jako motyw i symbol literacki. Omów na wybranych przykładach
 59. Drzewo jako świadek historii. Omów zagadnienie na przykładzie tekstów lirycznych. i prozatorskich.
 60. Dwudziestoletni Kolumbowie a dwudziestoletni bohaterowie Marka Hłaski. Porównaj, analizując wybrane przykłady.
 61. Dziecko w literaturze. Omów na przykładach z różnych epok, jak postrzegano dzieciństwo.
 62. Dziennik , pamiętnik i list jako źródło wiedzy o autorze. Omów na przykładach.
 63. Dzienniki jako źródło wiedzy o człowieku i jego czasach. Przedstaw temat, analizując dzienniki wybranego twórcy.
 64. Egzystencja zwykłego człowieka w obliczu II Wojny Światowej.
 65. Etos pracy w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury. 
 66. Etos rycerski w literaturze fantasy i w literaturze średniowiecza. Przedstaw i porównaj świat wartości wybranych wojowników
 67. Etos rycerski w literaturze. Odwołaj się do wybranych utworów.
 68. Etos rycerski w literaturze. Przedstaw jego różne ujęcia, analizując wybrane utwory literackie
 69. Ewolucja postawy podmiotu lirycznego w utworach J. Kasprowicza. Porównując trzy wybrane utwory, przedstaw,
        jakim przemianom uległy poglądy podmiotu lirycznego.
 70. Fascynacja ludowością. Analizując celowo wybrane utwory literackie z okresu romantyzmu i Młodej Polski, przedstaw,
        na czym polegał zachwyt wsią i chłopem. W swojej prezentacji uwzględnij  kontekst kulturowy.
 71. Filozofia przeniesiona do literatury. Zanalizuj problem odwołując się do wybranych przykładów.
 72. Fraszka jako gatunek literacki . Przedstaw ewolucje tego gatunku, interpretując wybrane utwory
 73. Funkcja stroju bohatera literackiego w różnych epokach literatury
 74. Funkcja symbolu w poezji, prozie i malarstwie różnych epok. Określ je, analizując wybrane przykłady.
 75. Groteska - szczegóły, rodzaj stylizacji. Omów językowe sposoby uzyskiwania groteskowości na wybranych przykładach.
 76. Groza wojny  i jej absurd. omów problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
 77. Grzech i pokuta jako dwa czynniki kształtujące życie bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach
 78. Heroiczna i nieheroiczna śmierć w literaturze związanej z II wojną światową. Przedstaw zagadnienie w oparciu
        o wybrane przykłady.
 79. Heros, wojownik, rycerz, żołnierz... męska postać w literaturze różnych epok, przedstaw jego funkcje w wybranych
        utworach literatury pięknej.
 80. Hipokryzja, obłuda, podwójna moralność - postawy konieczne, dopuszczalne czy naganne?  Zaprezentuj bohaterów
        z wybranych utworów literatury polskiej i obcej.
 81. Historia Polski jako tło i jako temat utworu literackiego. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
 82. Historia ruchu kibicowskiego w Polsce powojennej na podstawie współczesnej literatury.
 83. Historia zbrodni, wyrzutów sumienia i pokuty w literaturze różnych epok. przedstaw i oceń zachowanie wybranych
        bohaterów literackich.
 84. Inspiracje antyczne i biblijne w literaturze. Dokonaj analizy porównawczej na przykładzie wybranych poezji
        Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta.
 85. Interpretując wybrane utwory literackie zaprezentuj twórczość poetycką tematycznie związaną z Lublinem lub Lubelszczyzną.
 86. Ironia losu-omów problem w odwołaniu do wybranych dzieł literackich.
 87. Istota i funkcje stylizacji językowej. Omów problem, odwołując się do wybranej powieści historycznej Henryka Sienkiewicza
 88. Jak literatura obrazuje naturę i ocenia jej wartość? W swoich rozważaniach przywołaj wnioski z interpretacji wybranych
        utworów z dwóch różniących się epok (oświecenie i romantyzm).
 89. Jak literatura opowiada o nieludzkiej rzeczywistości? Różne rodzaje narracji i narratora w prozie przedstawiającej
        wojnę i okupację. Omów na wybranych przykładach
 90. Jak mówiono i pisano o miłości? Na wybranych przykładach przedstaw gatunki literackie, formy wypowiedzi
        i środki artystyczne.
 91. Jak wyrażano dawniej, a jak wyraża się dziś uczucia? Odpowiedz na pytanie, analizując wybrane teksty poetyckie
        z rożnych epok
 92. Jaka jest współczesna funkcja reportażu? Rozważ problem, omawiając wybrane przez siebie przykłady.
 93. Jan Kochanowski i Zbigniew Herbert o cnocie. Porównaj refleksje obu poetów na wybranych przykładach wierszy.
 94. Jednostka i społeczeństwo. Zanalizuj temat, odwołując się do twórców dwóch wybranych epok.
 95. Język erotyki. Omów różne sposoby marzenia o miłości w utworach trzech odmiennych epok literackich.
 96. Język ezopowy w literaturze - omów, wykorzystując odpowiedni materiał literacki.
 97. Kamienica jako przestrzeń życia. Omów analizując celowo dobrany materiał literacki z różnych epok.
 98. Kara jako konsekwencja zbrodni. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu odwołując się do wybranych utworów literackich.
 99. Kobieta - jaka jest jej rola w tekstach literackich? Omów na wybranych przykładach.
 100. Kobieta - matka, towarzyszka życia, emancypantka, patriotka... Jak ukazywana jest kobieta na przestrzeni dziejów?
          Zaprezentuj temat  odwołując się do wybranych utworów.
 101. Kobieta dawniej i dziś porównaj kreacje bohaterek literackich analizując wybrane dzieła.
 102. Kobieta i mężczyzna. Przedstaw specyfikę tej relacji na wybranych przykładach z różne sposoby jej ukazania,
          analizując wybrane przykłady literackie z różnych epok.
 103. Kobieta w Islamie. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 104. Kobieta w poszukiwaniu szczęścia, miłości i sensu życia. Omów na podstawie twórczości Paulo Coelho.
 105. Kobiety – matki, bohaterki utworów literackich. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
 106. Kochankowie w literaturze polskiej i obcej. Omów zagadnienie na dowolnie
 107. wybranych przykładach.
 108. Komizm jako narzędzie walki z ludzkimi wadami. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich
 109. Koncepcja losu w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku. Rozważ na wybranych przykładach
 110. Konflikt między pragnieniem szczęścia osobistego, a obowiązkiem wobec
 111. kraju i społeczeństwa w życiu bohaterów A.Mickiewicza i S.Żeromskiego. Omów
 112. problem na wybranych przykładach literackich.
 113. Kresowe ojczyzny w literaturze polskiej.  Przedstaw funkcjonowanie mitu Litwy i Ukrainy w wybranych utworach.
 114. Kresy w literaturze XIX i XX wieku. Omów temat na przykładach wybranych utworów
 115. Kroniki zaginionego świata. Przywołaj i przedstaw utwory upamiętniające Żydów polskich.
 116. Kryteria wyboru żony lub męża przedstaw, jak się zmieniały, analizując przykłady literackie z różnych epok.
 117. Kulinaria w literaturze. Omów funkcje motywu w dziełach różnych epok twórców nie tylko polskich.
 118. Lalki i marionetki. Omów różne sposoby wykorzystania motywu w wybranych utworach literackich.
 119. Laureaci literackiej Nagrody Nobla. Analizując celowo dobrane teksty dwóch noblistów (z literatury polskiej i zagranicznej),
          wyjaśnij, na czym polega ich uniwersalny charakter.
 120. Lektury czytane zbyt wcześnie. Rozważ problem niestosowności doboru pozycji literackich w edukacji szkolnej.
 121. Listy jako źródło wiedzy o człowieku i jego czasach. Rozwiń temat analizując  przykłady korespondencji wybranego twórcy.
 122. Listy kochanków. Omów język miłości na wybranych przykładach z różnych epok
 123. Literaccy Kochankowie . Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.
 124. Literacki motyw upadku i nawrócenia. Omów jego funkcjonowanie analizując wybrane działa z różnych epok
 125. Literacki wyraz rozpaczy po stracie bliskiej osoby. Dokonaj analizy porównawczej wybranych utworów.
 126. Literackie kreacje ideału człowieka. Omów problem, odwołując się  do wybranych utworów dwóch różnych epok.
 127. Literackie kreacje władców dobrych i tyranów. Skonfrontuj wizerunki władców dobrych i tyranów z XX w.
          i epok  wcześniejszych.
 128. Literackie obrazy miast omów je odwołując się do przykładów.
 129. Literackie pary kochanków. Przedstaw na przykładach wybranych dzieł.
 130. Literackie portrety matek. Omów na przykładach literackich z różnych epok.
 131. Literackie portrety mieszczan. Omów zagadnienie, odwołując się do celowo dobranych utworów.
 132. Literackie wizje szczęścia .Na wybranych przykładach przedstaw różne ujęcia motywu.
 133. Literatura faktu. Analiza i interpretacja tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.
 134. Literatura i polityka. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, omów sposoby reagowania twórców
          na bieżące wydarzenia.
 135. Literatura o mędrcach i mądrości. Przedstaw postrzeganie tego motywu w wybranych utworach literackich.
 136. Literatura w obronie praw człowieka dawniej i dziś. Omów zagadnienie na przykładach z różnych epok.
 137. Litwa w twórczości polskich pisarzy i poetów. Omów różnorodność realizacji i funkcje motywu
          na przykładach wybranych utworów.
 138. Los bohatera, który staje się przestrogą. Zaprezentuj temat na dobranym materiale literackim.
 139. Losy dzieci i młodzieży podczas II wojny światowej, wybrane przykłady literackie.
 140. Łagry i Lagry widziane oczyma byłych więźniów. Przedstaw różne spojrzenia, wykorzystując twórczość
          i biografię wybranych pisarzy
 141. Magiczne stworzenia i potwory żyjące w świecie powieści Sapkowskiego oraz Hobbicie i Władcy Pierścieni Tolkiena.
 142. Marzenia a rzeczywistość. Twoje rozważania o postawie wybranych bohaterów romantycznych i pozytywistycznych.
 143. Marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością w literaturze polskiej. Przeanalizuj problem na podstawie wybranych utworów.
 144. Mechanizmy działania systemów totalitarnych. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich
 145. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów.
 146. Metamorfoza bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach.
 147. Metamorfozy bohatera w literaturze fantasy przełomu XX i XXI wieku. Omów temat, wykorzystując wybrane
          przykłady literackie.
 148. Miasto- synonim cywilizacji i postępu, czy obszar zepsucia i degeneracji. Rozważ na przykładzie wybranych
          utworów literackich.
 149. Mieć czy być ? jak odpowiadają  na to pytanie wybrani bohaterowie literaccy i jakie są konsekwencje ich wyboru.
 150. Miejsca magiczne w życiu i twórczości polskich pisarzy. Omów, analizując biografie i wybrane utwory literackie.
 151. Między biografią pisarza a kreacją bohatera. Na podstawie wybranych utworów literackich rozważ,
          jaki wpływ na portret bohatera ma biografia pisarza.
 152. Miłość i walka jako główne wartości w życiu bohatera romantycznego. Omów, odwołując się do losów wybranych bohaterów.
 153. Miłość jako siła budująca lub niszcząca życie bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
          różnych epok.
 154. Miłość jedyna i na całe życie - omów zagadnienie na przykładach wybranych utworów literackich.
 155. Miłość niejedno ma imię - na przykładach literatury z różnych epok
 156. Miłość w czasach zagłady. Przedstaw temat na wybranych przykładach z literatury.
 157. Miłość wczoraj a dziś. Przedstaw obraz miłości analizując wybrane przykłady z literatury starożytnej i współczesnej.
 158. Mity i legendy jako tworzywo literatury fantasy. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
 159. Mity narodowe i społeczne i ich demaskacja w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 160. Młodość w życiu człowieka. Rozważ problem, odwołując się do wybranych bohaterów literackich.
 161. Młodzi wobec tradycji. Na wybranych przykładach literackich przedstaw przyczyny i konsekwencje odrzucenia tradycji.
 162. Modlitwa jako wyraz przeżyć subiektywnych w liryce dawnej i współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
 163. Moje fascynacje literaturą. Zaprezentuj dorobek wybranego pisarza i umotywuj swój wybór.
 164. Moralność obozowa wobec moralności ludzi na wolności. Omów zagadnienie analizując wybrane utwory literackie.
 165. Morderca i ofiara jako motyw w literaturze. Omów temat w oparciu o wybrane  przykłady,
          zwróć uwagę na portret psychologiczny zbrodniarza oraz  motywy jego postępowania.
 166. Motto, tytuł, ostatnia scena jako klucz do interpretacji dzieła. Przedstaw na wybranych przykładach.
 167. Motyw carpe diem w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęcia analizując wybrane utwory.
 168. Motyw domu i rodziny na podstawie wybranych przykładów z literatury.
 169. Motyw drużyny w literaturze. Omów problem w oparciu o wybrane utwory.
 170. Motyw femme fatale, kobiety demona, drapieżniej modliszki. odwołaj się do modernistycznego wizerunku kobiety.
 171. Motyw marzenia o Raju i szczęściu w literaturze. Omów jego funkcje, wykorzystując wybrane utwory.
 172. Motyw miłości szczęśliwej. Omów jego funkcję, odwołując się do utworów literackich z różnych epok.
 173. Motyw pieniądza w literaturze i jego funkcje. Rozważ zagadnienie na podstawie analizy twórczości
          H. Balzaca, F. Dostojewskiego, E. Zoli lub B. Prusa
 174. Motyw śmierci w literaturze staropolskiej i współczesnej. Porównaj sposób ujęcia tematu na wybranych przykładach.
 175. Motyw uczty w utworze literackim. Omów zagadnienie interpretując wybrane teksty.
 176. Motyw wędrówki w literaturze. Omów jego funkcjonowanie na podstawie wybranych utworów literackich różnych epok.
 177. Motyw winy i kary.
 178. Motyw zamknięcia w wieży, porównaj  różne ujęcia odwołując się  do wybranych przykładów literackich.
 179. Motyw zdrady w utworach literackich. Omów temat, interpretując wybrane dzieła.
 180. Motywy apokaliptyczne w literaturze. Na wybranych przykładach omów różne ich ujęcia i funkcje.
 181. Motywy baśniowe i ich funkcja w literaturze polskiej i obcej. Rozwiń temat odwołując się do wybranych utworów.
 182. Motywy i wątki kryminalne w literaturze popularnej (np. H. Coben, H. Mankell) i tzw. ,,literaturze wysokiej" II połowy XX wieku
          i/lub początku wieku XXI (np.
  F. Durrenmatt, T. Capote, U. Eco, M. Saramonowicz, P. Huelle). Omów podobieństwa
          i różnice, odwołując się do wybranych przykładów.
 183. Motywy średniowieczne w polskiej powieści fantasy. Przedstaw ich funkcje w wybranych utworach.
 184. Na czym polega fenomen dzieł literackich Williama Szekspira/Shakespeare'a? Omów na wybranych przykładach
 185. Na czym polega specyfika literatury kobiecej? Zanalizuj problem, odwołując się do wybranych przykładów.
 186. Na dwóch wybranych przykładach zanalizuj i  porównaj dokładnie sposób kreacji świata przedstawionego
          w literaturze fantasy i science-fiction.
 187. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów wyjaśnij na czym polegał romantyczny indywidualizm.
 188. Na podstawie analizy wybranych przykładów przedstaw różne rodzaje komizmu w utworach okresu romantyzmu.
 189. Na podstawie analizy wybranych utworów literackich scharakteryzuj stereotyp kochanki romantycznej.
 190. Na podstawie odpowiednich przykładów literackich omów kłótnie, sprzeczki i nieporozumienia kochanków.
 191. Na podstawie poznanych tekstów literatury staropolskiej, zaprezentuj obyczajowość szlachty tego czasu.
 192. Naturalizm w literaturze polskiej. Omów jego funkcje odwołując się do wybranych utworów Młodej Polski.
 193. Nauczyciel jako bohater literacki. Porównaj wybrane kreacje.
 194. Nawiązania do twórczości Jana Kochanowskiego i ich funkcja w literaturze późniejszych epok. Analiza wybranych utworów.
 195. Nie tylko treny. Przedstaw  wybrane literackie pożegnanie o zmarłych.
 196. Niepogodzeni ze światem. Przedstaw literackie portrety bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych
 197. Nieśmiertelność etosu rycerskiego. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów.
 198. Nowela jako gatunek literacki - geneza, ewolucja, problematyka. Omów na wybranych przykładach.
 199. O miłości poważnie, żartobliwie, groteskowo. Omów na wybranych przykładach literackich.
 200. O modzie i strojach na przestrzeni wieków. Zrealizuj temat, odwołując sie do wybranych utworów literackich.
 201. Obcowanie z tajemnicą jako motyw w liryce polskiego romantyzmu. Porównaj różne jego ujęcia, analizując
         wybrane przykłady.
 202. Oblicza dobra i zła w polskiej literaturze fantastycznej. Przedstaw temat na wybranych przykładach  literackich.
 203. Obraz człowieka cierpiącego, przyczyny jego bólu i sposoby radzenia sobie z nim. Omów zagadnienie, analizując
          wybrane teksty literackie.
 204. Obraz małżeństwa w literaturze. Omów na podstawie wybranych utworów literackich różnych epok.
 205. Obraz polskiego ziemiaństwa w literaturze. Przedstaw temat na podstawie analizy wybranych utworów.
 206. Obraz powstania styczniowego w literaturze pozytywistycznej i młodopolskiej.
 207. Zanalizuj zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.
 208. Obraz powstania w literaturze XIX i (lub) XX wieku. Omów temat na wybranych przykładach.
 209. Obraz powstania warszawskiego w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 210. Obraz Rosji w literaturze pisarzy rosyjskich XIX w. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów.
 211. Obraz totalitaryzmu w literaturze XX wieku. Omów, analizując wybrane utwory.
 212. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawienia i funkcje w wybranych utworach.
 213. Od Adama do... Na wybranych przykładach omów i porównaj różne kreacje mężczyzn w literaturze polskiej i obcej.
 214. Od Heroda do Stalina-literackie portrety tyranów. Przedstaw temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
 215. Odwołując się do literatury przedstaw tragiczne losy kobiet w obozach pracy i koncentracyjnych.
 216. Odwołując się do wybranych dzieł z literatury romantycznej i młodopolskiej omów funkcje motywu szatana.
 217. Odwołując się do wybranych fragmentów literackich, scharakteryzuj sposób kreowania scen bitewnych
          w prozie dwóch wybranych epok.
 218. Odwołując się do wybranych przykładów , przedstaw różne sposoby kreacji bohatera pochodzenia chłopskiego
          w literaturze polskiej.
 219. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, przedstaw podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego
          w utworach należących do gatunków science fiction i fantasy.
 220. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, przedstaw poetyckie rozważania o narodzie.
 221. Odwołując się do wybranych przykładów, omów wpływ powstania warszawskiego na kreacje bohaterów literackich
 222. Odwołując się do wybranych utworów literatury romantyzmu i pozytywizmu przedstaw przyczyny i skutki konfliktów
          rodzinnych w życiu bohaterów literackich
 223. Ojczyzna jako obowiązek i wyzwanie. Omów zagadnienie, odwołując się do
 224. tekstów literackich dwóch wybranych epok.
 225. Okrucieństwo i pogarda człowieka wobec człowieka ujawnione przez systemy totalitarne. Omów zagadnienie odwołując się
          do wybranych utworów literackich.
 226. Omów funkcjonowanie motywów romantycznych w trzech utworach literackich różnych epok.
 227. Omów kreacje bohaterów literackich cyklu powieściowego o Harrym Potterze J. K. Rowling. Dokonaj ich porównania.
 228. Omów na podstawie znanych Ci utworów cechy poetyki renesansowej i oświeceniowej.
 229. Omów problem odwiecznej walki dobra ze złem na podstawie literatury fantastycznej.
 230. Omów sposoby i funkcje heroizacji bohaterów pozytywnych -  w trylogii J. R. R. Tolkiena  „Władca Pierścieni”  oraz
          w innym wybranym utworze literackim.
 231. Omów sposób realizacji motywu flirtu, gry miłosnej w literaturze różnych epok
 232. Omów wpływ domu rodzinnego na kształtowanie się postaw moralnych wybranych bohaterów literackich.
 233. Oryginalność, nieprzeciętność, indywidualizm w zderzeniu z rzeczywistością. Ukaż i zinterpretuj zróżnicowane postawy
          bohaterów literackich.
 234. Pamiętnikarz jako narrator i bohater swojego dzieła. Na wybranych przykładach przedstaw różne sposoby realizacji tych ról.
 235. Pan i sługa w literaturze. Przedstaw różne sposoby ujęcia tematu, odwołując się do wybranych utworów.
 236. Patrioci i zdrajcy w polskich utworach literackich. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
 237. Pejzaż ojczysty jako źródło twórczości polskich pisarzy. Przedstaw na dowolnych przykładach.
 238. Pesymistyczne widzenie świata w powieści poetyckiej polskiego romantyzmu. Omów temat, analizując wybrane przykłady
 239. Piękno i brzydota śmierci. Omów temat, nawiązując do wybranych utworów literackich z różnych epok
 240. Pisarka, artystka, kobieta w poszukiwaniu swego miejsca w świecie sztuki. Omów, analizując utwory z różnych epok.
 241. Pokaż obraz PRL-u wykreowany w tekstach Agnieszki Osieckiej.
 242. Polacy a romantyzm. Przedstaw na wybranych przykładach wpływ literatury romantycznej na świadomość
          współczesnych Polaków.
 243. Polacy w literaturze staropolskiej. Przedstaw sposoby kreowania postaci na wybranych przykładach literackich.
 244. Polak w Paryżu. Przedstaw i porównaj wybrane utwory, w których na stolicę świata patrzy przybysz z Polski.
 245. Polak współczesny wobec tradycji patriotycznych. Przedstaw bohaterów literackich, którym jest ona bliska
 246. Polscy lotnicy w II wojnie światowej. Przedstaw temat w oparciu o literaturę i źródła historyczne.
 247. Polska codzienność w literaturze XIX i XX wieku. Omów problem, przywołaj przykłady powieści i dramatów powstałych
          w tym czasie.
 248. Polska literatura współczesna wobec problemu martyrologii żydowskiej. Omów to zjawisko w oparciu o wybrane
          teksty literackie.
 249. Porównaj "piekło w zaświatach" i "piekło na ziemi" analizując wybrane przykłady utworów reprezentujące rożne
          rodzaje literackie.
 250. Porównaj obrazy obyczajowości szlacheckiej w wybranych utworach literackich baroku i oświecenia.
 251. Porównaj obrazy Petersburga widzianego oczami Mickiewicza i Dostojewskiego
 252. Porównaj portrety kobiet ukazane w literaturze i publicystyce feministycznej XX i XXI wieku.
 253. Porównaj sposób kreacji świata w utworach dwóch wybranych autorów literatury fantastycznej.
 254. Porównaj, na wybranych przykładach literackich, sposoby zachowania mężczyzn zaślepionych uczuciem miłości.
 255. Portret psychologiczny mordercy. Zaprezentuj sylwetki bohaterów, analizując utwory różnych epok literackich.
 256. Portrety władców w literaturze polskiej i obcej. Scharakteryzuj ich kreowania w wybranych utworach
 257. Postaci kobiecej tożsamości - Żmichowska, Orzeszkowa, Nałkowska. Omów powyższy temat analizując biografię
          i wybrane utwory jednej z autorek.
 258. Postaci mitologiczne i biblijne jako symbole wartości uniwersalnych.
 259. Postacie historyczne w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach literackich.
 260. Postacie historyczne w polskiej literaturze. Omów na wybranych dziełach.
 261. Postawy ideowe młodego pokolenia. Omów zagadnienie, odwołując się do
 262. wybranych utworów literackich, prezentujących określoną generację (np. romantyków, modernistów, Kolumbów).
 263. Poszukiwanie recepty na szczęście w dziełach Kochanowskiego.
 264. Poszukiwanie recepty na szczęście w utworach Jana Kochanowskiego. Rozważ problem odwołując się do
          wybranych utworów i wiedzy o epoce.
 265. Powieść grozy. Przedstaw jej poetykę odwołując się do analizy wybranych tekstów.
 266. Powstania i zrywy narodowowyzwoleńcze w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.
 267. Powstanie Warszawskie w powojennej prozie i poezji. Omów temat zwracając uwagę na problem „człowiek cywilny”
          wobec historii, biografii i pamięci.
 268. Pożegnanie i rozłąka, powitanie i wspólne życie. Przeanalizuj dowolnie wybrane przykłady.
 269. Praca jako czynnik uszlachetniający i degradujący człowieka. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy wybranych
          utworów literackich. 
 270. Prawdziwa odwaga i inteligencja to umiejętność bycia innym niż wszyscy. Prześledź problem wielkich indywidualności
          na wybranych przykładach bohaterów literatury różnych epok.
 271. Problem sposobów sprawowania władzy w twórczości Szekspira. Rozważ zagadnienie na podstawie co najmniej
          trzech utworów
 272. Prometeusz ukarany. Literackie wersje kary bohatera – buntownika. Omów sposoby ukazania na wybranych przykładach.
 273. Proza i poezja kobieca. Czy można wyodrębnić taki typ literatury ? Uzasadnij swoje stanowisko opierając się
          na analizie i interpretacji utworów artystek z dwóch epok literackich.
 274. Próby zachowania człowieczeństwa w obliczu zagłady. Przedstaw różne ujęcia tematu w literaturze na podstawie
          analizy wybranych przykładów.
 275. Przedstaw bogactwo przeżyć młodych ludzi analizując wybrane przykłady z literatury XX i XXI wieku
 276. Przedstaw funkcje groteski w dramacie XX–wiecznym.
 277. Przedstaw funkcjonowanie motywu przeznaczenia, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 278. Przedstaw funkcjonowanie motywu wesela w tekstach literackich różnych epok na wybranych przykładach.
 279. Przedstaw mechanizmy obozowe, kształtujące postawę, moralność człowieka „zlagrowanego” w oparciu o wybraną literaturę.
 280. Przedstaw przestrzeń jako dodatkowy sposób charakterystyki bohatera literackiego, analizując wybrane utwory literackie.
 281. Przedstaw przyczyny cierpień człowieka współczesnego na podstawie wybranych przykładów literatury polskiej
          i obcej XX wieku.
 282. Przedstaw różne funkcje motywu maski w literaturze, odwołując się do wybranych utworów. Sformułuj wnioski.
 283. Przedstaw różne motywy miłości w Lalce B. Prusa.
 284. Przedstaw sposoby kreowania postaci detektywa w wybranych utworach.
 285. Przedstaw sposoby ujęcia motywu powrotu, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 286. Przedstaw spór o rolę wolnej woli i godności człowieka w twórczości Jana Kochanowskiego i Williama Szekspira.
 287. Przedstaw tragizm człowieka uwikłanego w swój czas historyczny. W swojej prezentacji odwołaj się do wybranych
          utworów literackich
 288. Przedstaw wybrane motywy biblijne i ich funkcje w utworach literackich różnych epok.
 289. Przejawy nietolerancji w wybranych utworach rożnych epok. Zaprezentuj temat, wskazując przyczyny i skutki tego zjawiska
 290. Przemiana bohatera na podstawie wybranych utworów literackich
 291. Przemiana bohatera. Odwołując się do 2 - 3 postaci literackich, przedstaw przyczyny i celowość metamorfozy.
 292. Przemiany wzorca wojownika i rycerza w kontekście historycznym. Omów na wybranych przykładach z różnych epok
 293. Przesłanie moralne dla człowieka XXI wieku zawarte w twórczości literackiej Jana Pawła II. Rozważ problem, odwołując
          się do wybranych przykładów.
 294. Przyczyny i skutki nałogów .Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 295. Pycha jako czynnik determinujący działania człowieka, określ jego źródła i konsekwencje analizując utwory dramatyczne.
 296. Recepta na miłość w twórczości ks. Jana Twardowskiego.
 297. Refleksja nad śmiercią w literaturze różnych epok.  Omów na podstawie celowo dobranych utworów.
 298. Refleksje o istocie wolności człowieka. Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich z różnych epok.
 299. Relacje pomiędzy człowiekiem, a społeczeństwem. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów autorów
          literatury współczesnej (np. P. Huelle,  A. Stasiuk, W. Kuczok).
 300. Reportaż i felieton. Analizując celowo dobrane teksty, porównaj i oceń walory omawianych pozycji.
 301. Reportaż- język, tematyka, cechy gatunkowe. Omów zagadnienie, analizując teksty wybranego autora.
 302. Rola frazeologizmów w poezji. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów Stanisława Barańczaka
          i Wisławy Szymborskiej
 303. Rola kostiumu historycznego w literaturze. Przedstaw problem, analizując wybrane dzieła literackie.
 304. Rola literatury w walce z systemem politycznym. Omów analizując przykłady literatury powojennej
 305. Romantyczna i pozytywistyczna koncepcja bohatera. Porównaj je analizując wybrane przykłady z literatury.
 306. Romantyczna i pozytywistyczna koncepcja bohatera. Porównaj je analizując wybrane przykłady z literatury.
 307. Romantyk a pozytywista. Dokonaj analizy dwóch postaw, odwołując się do wybranych utworów.
 308. Rożne obrazy wojny w literaturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
 309. Różne funkcje i sposoby prezentacji motywu rodzinnego domu w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się
          do wybranych przykładów.
 310. Różne interpretacje tytułów powieści. Przedstaw na podstawie: „Lalki”, „Ludzi bezdomnych” i „Granicy”.
 311. Różne kreacje bohatera romantycznego. Omów przywołując wybrane teksty.
 312. Różne kreacje bohaterów tragicznych w dramatach romantycznych. Omów na podstawie wybranych utworów
         dwóch autorów.
 313. Różne losy Polaków na Syberii i różne sposoby ich ukazywania w twórczości polskich pisarzy XIX i XX wieku.
          Omów na wybranych przykładach wybranych utworów literackich .
 314. Różne oblicza władzy. Omów zagadnienie , odwołując się do wybranych utworów literackich.
 315. Różne odcienie ironii w poezji Szymborskiej. przedstaw zagadnienie analizując wybrane teksty autorki
 316. Różne powroty do krainy dzieciństwa w wybranych utworach literackich.
 317. Różne sposoby ujęcia problemu władzy w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 318. Różne sposoby ujęcia problemu władzy. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów.
 319. Różne sposoby wykorzystania kategorii czasu w wybranych utworach epickich i dramatycznych różnych epok.
          Omów na wybranych przykładach.
 320. Różne ujęcia kobiety w literaturze. Analizując celowo wybrane utwory z różnych epok, scharakteryzuj i porównaj
          literackie kreacje kobiet.
 321. Różne ujęcia konfliktu pokoleń w wybranych utworach literackich, manifestach artystycznych i/lub filmach.
         Omów temat w oparciu o analizę wybranych dzieł.
 322. Różne ujęcia motywu franciszkańskiego w literaturze XIX i XX wieku. Omów problem, odwołując się do wybranych
          utworów literackich
 323. Różne wizje przyszłości zawarte w literaturze fantastycznonaukowej. Przedstaw je, analizując wybrane powieści
 324. Różnorodne postacie Niemców w literaturze polskiej. Omów na podstawie przykładów z literatury różnych epok.
 325. Różnorodne ujęcia motywu miasta w literaturze różnych epok.
 326. Różnorodność światów w literaturze fantasy. Omów na wybranych przykładach trzech autorów tego gatunku.
 327. Rubasznie i subtelnie o miłości zmysłowej. Omów rożne ujęcia tematyki erotycznej w twórczości wybranych
         pisarzy rożnych epok.
 328. Samobójstwo- zwycięstwo czy klęska? Rozważ problem, odwołując się do utworów literackich różnych epok.
 329. Samotność - różne jej oblicza i przyczyny. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.
 330. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego. Dokonaj analizy problemu na podstawie wybranych utworów literackich.
 331. Sceny miłosne w literaturze. Analizując celowo wybrane fragmenty dzieł literackich z kilku epok, omów funkcję,
          jaką pełni przywołana scena. Uwzględnij problematykę utworów.
 332. Scharakteryzuj bohatera ulegającego siłom zła. Omów na wybranych przykładach literackich.
 333. Scharakteryzuj bohaterów sztuk Moliera. Szczególną uwagę zwróć na typy postaci oraz ich kreacje.
 334. Scharakteryzuj poetycką fascynację codziennością w twórczości trzech wybranych poetów XX lub XXI wieku.
 335. Scharakteryzuj system norm moralnych w Chłopach Reymonta.
 336. Scharakteryzuj wizerunek kobiety zbuntowanej w literaturze różnych epok.
 337. Schopenhaueryzm i nietzscheanizm. Porównaj wpływ obydwu koncepcji filozoficznych na postawę wybranych
          bohaterów literackich.
 338. Sen, halucynacje, wizja. Przedstaw różnorodne ujęcia tego motywu w wybranych utworach literackich.
 339. Słynne pary w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw problem odwołując się do przykładów z różnych epok.
 340. Słynni kochankowie w ujęciu literackim. Scharakteryzuj bohaterów z wybranych utworów.
 341. Sport jako temat literacki. Omów na wybranych przykładach.
 342. Sposoby przedstawiania zła w literaturze fantasy. Omów na wybranych przykładach.
 343. Sposoby ujęcia motywu alkoholika w literaturze. Odwołaj się do tekstów z rożnych epok.
 344. Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów
          należących do jednej epoki literackiej.
 345. Spowiedź bohatera literackiego. Zanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok.
 346. Spowiedź jako element literackiej kreacji bohatera. Na wybranych przykładach przedstaw różne realizacje i funkcje motywu.
 347. Spryciarze w literaturze światowej. Omów metody i efekty ich działań na przykładach literackich z różnych epok. 
 348. Stanowisko Juliusza Słowackiego wobec problemów politycznych i społecznych. Omów problem, analizując wybrane
          utwory literackie.
 349. Starość w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 350. Stereotypy rasowe i narodowe w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie trzech epok.
 351. Strategie narracyjne i sposoby opisu obozów koncentracyjnych. Porównaj wybrane utwory literackie.
 352. Symbole w utworach literackich. Wyjaśnij ich funkcje i znaczenie na podstawie wybranych tekstów.
 353. Symbolizm w poezji Bolesława Leśmiana. Na przykładzie wybranych utworów omów specyfikę języka
          i kreacji świata przedstawionego w jego twórczości
 354. Sztuka współczesnego reportażu i jej mistrzowie. Omów specyfikę tego gatunku publicystycznego.
 355. Śmierć jako motyw literacki. Omawiając problem, odwołują się do tekstów trzech pisarzy polskich.
 356. Świat magii w literaturze. Omów sposób funkcjonowania motywu w wybranych utworach różnych epok.
 357. Świat przedstawiony w balladach polskich i zagranicznych.
 358. Świat przedstawiony w realistycznej powieści pozytywistycznej. Określ jego cechy i funkcje, analizując wybraną powieść.
 359. Świat w ujęciu Gombrowicza, Witkacego i Mrożka. Analizując wybrane utwory porównaj sposób kreacji
          świata przedstawionego u ww. twórców.
 360. Tchórzostwo i bohaterstwo - dwie postawy bohaterów literackich w sytuacji zagrożenia.
 361. Thriller medyczny jako gatunek literacki.
 362. To się czyta dzisiaj, modni pisarze, modne książki. Omów temat na przykładzie dwóch, trzech autorów spoza kanonu
          szkolnego, przyczyny popularności niektórych pisarzy i książek
  .
 363. Tolkienowska wizja świata. Przedstaw na wybranych utworach
 364. Topika baśniowa w literaturze romantycznej i współczesnych powieściach typu ,,fantasy''. Omów temat w oparciu
          o analizę wybranych przykładów literackich
 365. Topos nieśmiertelności poezji i poety. Omów analizując wybrane utwory literackie z różnych epok.
 366. Tradycja mitologiczna w literaturze. Zbadaj i omów funkcje nawiązania do mitologii w wybranych utworach literackich
 367. Tragedia holocaustu, ukazana w literaturze współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
 368. Tragizm, komizm, ironia - omów przykłady posługiwania się nimi w wybranych utworach literackich
 369. Twórczość J.R.R Tolkiena i A. Sapkowskiego- czysta fikcja czy odbicie rzeczywistości.
 370. Twórczość Małgorzaty Musierowicz.
 371. Twórczość Tadeusza Micińskiego na tle tendencji młodej polski. Analiza wybranych utworów.
 372. Typy narratorów w polskiej prozie powieściowej  od oświecenia do współczesności. Omów zagadnienie, analizując
          wybrane przykłady
 373. Tytuł jako klucz do interpretacji utworu literackiego. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.
 374. Ukaż funkcje motywu śmierci w poezji w wybranych utworach XX-lecia międzywojennego
 375. W jakich dziełach literackich szukałbyś wartości, którymi powinien kierować się człowiek XXI wieku? Uzasadnij swój wybór
 376. Walka dobra ze złem. Zaprezentuj na dowolnie wybranych przykładach dzieł literackich
 377. Wielkie literackie rozmowy z Bogiem. Podaj przykłady na znanych ci utworach Mickiewicza, Słowackiego, Kochanowskiego.
 378. Wielkie monologi w literaturze. Omów ich funkcje oraz przedstaw wpływ na charakterystykę postaci, analizując
          i interpretując wybrane teksty z różnych epok
 379. Wieś widziana oczami twórców pozytywizmu i współczesnych. Przedstaw problem opierając się na wybranych utworach.
 380. Wizerunek antybohatera w literaturze współczesnej - omów, analizując wybrane przykłady.
 381. Wizerunek polskiej inteligencji w literaturze. Przedstaw jej rolę na przykładach z różnych epok. Wizerunek polskiej inteligencji
          w literaturze. Przedstaw jej rolę na przykładach z różnych epok.
 382. Wizerunki obcych (np. Niemców, Żydów, Rosjan) w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach pochodzących
          z różnych epok.
 383. Wizja ojczyzny  w twórczości Czesława Miłosza. Omów temat,  analizując wybrane teksty prozatorskie,  poetyckie
          i eseistyczne pisarza.
 384. Wojna z perspektywy żołnierza i cywila, czyli różne wizje wojny w literaturze XX wieku. Przedstaw temat, analizując
          wybrane utwory.
 385. Wpływ alkoholu i innych używek na życie artysty i losy bohaterów. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
 386. Wpływ domu i rodziny na postawy moralne wybranych bohaterów literackich.
 387. Wpływ filozofii na kształtowanie się koncepcji świata i człowieka w wybranej epoce kulturowej. Omów zagadnienie,
          odwołując się do wybranych tekstów literackich
 388. Wpływ Henryka Sienkiewicza na świadomość historyczną Polaków.
 389. Wpływ literatury na życie bohaterów literackich. Prześledź i zanalizuj ten problem, odwołując się do wybranych utworów
          z różnych epok.
 390. Wpływ miasta na psychikę bohatera. Rozważ problem na wybranych przykładach.
 391. Wpływ odkryć naukowych na literaturę XIX i XX wieku. Przedstaw zagadnienie, zwracając szczególną uwagę na zmienność
          kreacji świata przedstawionego pod wpływem inspiracji naukowych.
 392. Wpływ przestrzeni zewnętrznych na Raskolnikowa i Sonię.
 393. Wpływ przeżyć wojennych na losy ludzkie. Omów problem, odwołując się do twórczości wybranego autora XX wieku.
 394. Wpływ wojny na psychikę człowieka. Przedstaw zagadnienia na podstawie poezji K. K. Baczyńskiego.
 395. Wskaż związki między biografią a treścią utworów wybranego autora (np. J. Kochanowskiego, A. Mickiewicza, J. Słowackiego,
          G. Herlinga-Gruzdzińskiego, T. Borowskiego, J. Kasprowicza itp).
 396. Wybrana pora roku widziana oczyma twórców literatury. Zaprezentuj ją dokonując porównania.
 397. Wygrali, czy przegrali życie? Skomentuj postawy moralne wybranych bohaterów literackich na przestrzeni różnych epok
 398. Wygrywać jest rzeczą ludzką?  Na postawie wybranych utworów oceń postępowanie bohaterów literackich
          odnoszących zwycięstwa.
 399. Wykaż przyczyny popularności najchętniej czytanych twórców spoza kanonu szkolnego. Przedstaw własną opinię na ten temat.
 400. Za pomocą jakich środków stylistycznych przedstawił poeta istoty niesamowite? Postacie fantastyczne w utworach
          Adama Mickiewicza. Odwołaj się do znanych utworów wskazując konkretne środki stylistyczne.
 401. Zaprezentuj bohatera tragicznego na przykładzie wybranych przykładów.
 402. Zaprezentuj lęki zbiorowości i niepokoje bohaterów w powieściach Bolesława Prusa.
 403. Zaprezentuj osiągnięcia twórcze wybranego polskiego poety wyróżnionego nagrodą Nobla. Przytocz wybrane utwory.
 404. Zaprezentuj różnorodne ujęcia motywu wędrówki na wybranych przykładach literackich
 405. Zbigniew Herbert jako poeta moralista. Rozwiń temat odwołując się do twórczości tego poety.
 406. Zbrodnia i ślady jakie odcisnęła na psychice wybranych postaci literackich.
 407. Zbrodnia to niesłychana, pani zabiła pana- sensacyjna fabuła jako element kultury niskiej i wysokiej. Przedstaw zagadnienie
          na wybranych przykładach.
 408. Zdrowie i choroba jako temat literacki. Omów sposób ujęcia motywu na wybranych przykładach literackich.
 409. Zinterpretuj funkcje motywu śmierci w wybranych utworach literackich.
 410. Zjawy i upiory w wybranych dramatach Szekspira i Słowackiego. Omów sposób ich przedstawienia i funkcje w utworach
 411. Związki literatury renesansowej z literaturą antyczną. Określ je, odwołując się do twórczości wybranego pisarza
          epoki odrodzenia.
 412. Zwierzęta i ich właściciele w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych źródeł.
 413. Zwyczajny człowiek czy potwór? Portret kata w literaturze. Rozważ temat na wybranych przykładach literackich.
 414. Żydzi o Polakach i o samych sobie. Na podstawie wybranych tekstów przedstaw sposoby postrzegania ludności polskiej
          i żydowskiej przez autorów tworzących w latach czterdziestych XX wieku


Związki literatury ze sztuką:

 1. „Czarny charakter" w dziełach literackich i filmowych różnych epok. Na wybranych przykładach omów funkcje
      bohatera negatywnego
 2. Adaptacje i ekranizacje wielkich powieści. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty kultury (literatura i film)
       i wskazując problemy, jakie rodzi przekład tekstu literackiego na język filmu
 3. Alegoria w literaturze i malarstwie. Omów jej funkcje odwołując się do przykładów z różnych epok.
 4. Amerykanizacja kultury XX i XXI wieku. Analizując zagadnienia odwołaj się do wybranych przykładów z literatury i kinematografii.
 5. Analiza świata przedstawionego filmowej i literackiej sagi „Gwiezdne wojny" George'a Lucasa.
 6. Analizując wybrane przykłady gier multimedialnych, dzieł literackich i filmowych, omów i porównaj rolę inspiracji mitologicznych
 7. Apokaliptyczne wizje przyszłości w fantastyce naukowej. Przedstaw na wybranych przykładach literackich i filmowych.
 8. Apollo, Achilles, Superman... – porównaj ideał mężczyzny w mitach greckich, literaturze i innych tekstach kultury
      z różnych epok.
 9. Artysta jako bohater dzieł literackich i filmowych. Omów zagadnienie, poddając analizie oraz interpretacji odpowiednio
      wybrane przykłady.
 10. Artystki i bohaterki dzieł literackich oraz filmowych, które rzuciły wyzwanie konwenansom swojej epoki.
        Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.
 11. Artystyczne interpretacje historii. Omów na wybranych przykładach z literatury i sztuki.
 12. Biblia jako źródło inspiracji dla literatury i sztuki. Zaprezentuj temat, analizując
 13. wybrane przykłady.
 14. Bitwa pod Grunwaldem lub jej bohaterowie w ujęciu literackim, filmowym, malarskim. Dokonaj analizy porównawczej.
 15. Bohater literacki, a jego kreacja filmowa lub teatralna. Przedstaw problem, analizując 3-4 wybrane przykłady.
 16. Bohater romantyczny  jako inspiracja dla twórców filmowych. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
 17. Bohaterowie filmowi i literaccy w poszukiwaniu prawdy o sobie. Omów zagadnienie  odwołując się do wybranych przykładów.
 18. Bóg i wiara. Na podstawie wybranych przykładów z literatury i sztuki omów ewolucję sposobu kreacji Boga
        i postrzegania wiary.
 19. Bóg stwarzający, Bóg karzący. Przedstaw różnorodny wizerunek Boga w literaturze i sztuce różnych epok.
 20. Brzydota w literaturze i sztuce – przedstaw zjawisko na przykładzie wybranych dzieł.
 21. Charakter epoki i jego wyraz w dwóch dziedzinach sztuki. Rozwiń temat, analizując wybrane teksty literackie
        i z innych dziedzin sztuki.
 22. Człowiek wobec totalitaryzmu w literaturze i filmie. Omów zagadnienia na przykładzie dzieł Borowskiego, Herlinga-Grudzińskiego,
        Beniniego, Spielberga lub innych twórców.
 23. Czy hip-hopowców można  określić mianem współczesnych poetów ? Omów problem analizując i interpretując
        teksty wybranych piosenek. Zwróć uwagę na zastosowane środki poetyckie.
 24. Czy dramat w lekturze i dramat na scenie to wciąż ten sam dramat? Porównaj różne formy przekazu dzieła literackiego
 25. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omów zagadnienie na podstawie literatury, filmu lub serialu filmowego.
 26. Dawne i współczesne wzory rodziny. Omów zagadnienie na podstawie literatury, filmu i serialu telewizyjnego.
 27. Dawni bohaterowie, herosi a supermani współczesnej kultury. Porównaj wizerunki postaci, odwołując się do wybranych
        dzieł literackich i z innych dziedzin sztuki.
 28. Dokument – forma literacka i filmowo-telewizyjna. Na wybranych przykładach porównaj funkcjonowanie tych sposobów
        przekazu informacji.
 29. Donżuani literaccy i filmowi. Porównaj wybrane przedstawienia tej postaci.
 30. Dramaty miłosne w literaturze i filmie. Omów temat analizując wybrane przykłady.
 31. Dramaty Szekspira jako źródło inspiracji dla literatury i filmu. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty kultury.
 32. Dworek Szlachecki jako motyw w literaturze i sztuce.
 33. Dworek szlachecki w literaturze i sztuce. Dokonaj analizy wybranych dzieł.
 34. Dwudziestowieczne kierunki awangardowe (np. surrealizm, ekspresjonizm, kubizm) i ich wpływ na literaturę i film.
        Omów na wybranych przykładach.
 35. Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Omów na wybranym przykładzie.
 36. Dzieło literackie, a jego adaptacja filmowa. Omów na wybranych przykładach.
 37. Dziewiętnastowieczna kamienica i dwudziestowieczne blokowisko w literaturze i filmie. Analizując wybrane teksty literatury,
        omów wpływ warunków życia na relacje międzyludzkie i mentalność mieszkańców.
 38. Ekspresjonizm jako krzyk duszy. Omów różne sposoby wyrażania uczuć przez ekspresjonistów, odwołując się
        do dzieł literackich i plastycznych
 39. Ekspresjonizm w malarstwie, filmie i literaturze. Omów artystyczne środki obrazowania na podstawie wybranych przykładów.
 40. Ewolucja teatru i dramatu. Omów odwołując się do wybranych utworów literatury polskiej i obcej.
 41. Fantasy jako opowieść o światach nierzeczywistych. Przedstaw temat na wybranych przykładach filmowych i literackich.
 42. Fantazja i rzeczywistość w powieści i filmie science fiction.
 43. Fascynacja magią w kulturze współczesnej.
 44. Fascynacja pięknem maszyn w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 45. Fascynacja starością czy strach przed nią? Zaprezentuj podane postaci starców ukazane w literaturze i malarstwie.
 46. Filmowe adaptacje dzieł literackich. Porównaj wybrane filmy oraz ich literackie pierwowzory, omów sposób adaptacji
        i oceń walory artystyczne dzieł.
 47. Filmowe adaptacje literatury fantastycznej. Porównaj wybrane filmy z ich literackimi pierwowzorami.
 48. Filmy współczesne, które cenię najbardziej. W uzasadnieniu swego wyboru wykorzystaj również analizę adaptacji
        utworów literackich.
 49. Funkcja magii i czarów w literaturze i sztuce.
 50. Funkcjonowanie motywów mitologicznych w literaturze i sztuce. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
 51. Geniusz jako bohater literacki i filmowy. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje w różnych tekstach kultury.
 52. Getto warszawskie w literaturze i w filmie. Porównaj literackie i filmowe obrazy getta.
 53. Hip-hop jako zjawisko w kulturze i języku. Odwołaj się do przekazów zawartych we współczesnej twórczości filmowej,
        muzycznej a także plastycznej.
 54. Holocaustu ukazana w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.
 55. Horror jako gatunek literacki i filmowy. przedstaw i omów jego założenia na wybranych przykładach.
 56. Ideał kobiecej urody od antyku po współczesność. Zaprezentuj wykorzystując utwory literackie i inne teksty kultury
        z różnych epok.
 57. Ideał mężczyzny w różnych wiekach. omów na podstawie przykładów z literatury i sztuki.
 58. Jacek Kaczmarski - wieczny buntownik. Zanalizuj problem, odwołując się do utworów pieśniarza
 59. Jak powstał świat? Porównaj mity stworzenia świata i człowieka zapisane w mitologiach różnych krajów świata.
 60. Język filmu i język literatury. Dokonaj analizy porównawczej dzieła literackiego i jego filmowej adaptacji.
 61. Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmową adaptacje.
 62. Kicz i dzieło sztuki. Na przykładach wybranych utworów literackich i malarskich omów istotę dzieła sztuki i cechy kiczu.
 63. Kobieta upadła w literaturze, malarstwie i filmie. Literackie, malarskie, muzyczne wizje ogrodu. Przedstaw, analizując
        wybrane przykłady.
 64. Kobiety święte i demoniczne. Na wybranych przykładach przedstaw wielkie kreacje bohaterek literackich i filmowych
 65. Koń jako bohater literacki i filmowy. Porównaj różne jego kreacje i funkcje w wybranych współczesnych tekstach kultury
 66. Kreacja stróża prawa w literaturze i filmie .
 67. Krzyże i mogiły. Prześledź motywy i określ ich rolę w wybranych przykładach tekstów kultury.
 68. Ku pokrzepieniu serc odwołując się do dziel literackich i malarskich wyjaśnij jak owa idee realizowała polska sztuka XIX w
 69. Kultura Indii w filmach Bollywood. Rozwiń temat, zwracając uwagę na sposób kreowania świata w wybranych przykładach.
 70. Literaci- malarze. Analizując twórczość wybranych artystów, scharakteryzuj twórców, którzy byli wszechstronnie utalentowani.
 71. Literacki i filmowe wyprawy w kosmos. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane pozycje dzieł polskich i obcych.
 72. Literackie i filmowe obrazy bohaterów w sutannie i w habicie. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
 73. Literackie i filmowe portrety emancypantek. Przedstaw na wybranych przykładach.
 74. Literackie i filmowe ukazywanie świata. Omów problem na podstawie analizy porównawczej dzieła literackiego i jego adaptacji.
 75. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów na wybranych przykładach.
 76. Literatura i inne dziedziny sztuki na usługach władzy. Scharakteryzuj różne środki wyrazu służące manipulacji i propagandzie
        w oparciu o analizę wybranych przykładów
 77. Literatura jako inspiracja dla sztuk pięknych. Przedstaw zjawisko na podstawie analizy wybranych dzieł.
 78. Literatura jako inspiracja dla twórców gier komputerowych. Porównaj na wybranych przez siebie przykładach.
 79. Mafia, jej „prawa” i „żołnierze” jako temat sztuki. Przedstaw różne ujęcia (i ocenę) na wybranych przykładach
        dzieł literackich i filmowych
 80. Makabra, niesamowitość, koszmar. Zaprezentuj trzy-cztery przykłady literackie i filmowe, które świadczą o fascynacji
        zjawiskami groźnymi i przerażającymi. Omów jej źródła i przyczyny niegasnącej popularności.
 81. Malarskie, muzyczne i literackie impresje na temat pór roku. Przedstaw zagadnienia wg wybranych tekstów kultury
 82. Malarstwo, muzyka, literatura – zwierciadłem nastrojów epoki. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do dzieł kultury
        wybranego okresu.
 83. Metody budowania nastroju w literaturze i przedstawieniu teatralnym. Analiza wybranych dzieł.
 84. Miłość jako temat literatury i sztuki. Porównaj sposoby przedstawienia motywu w
 85. wybranych dziełach.
 86. Mit genezyjski w tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach z literatury i innych dziedzin sztuki
 87. Młodzi gniewni w literaturze i filmie. Przedstaw sylwetki bohaterów na podstawie wybranych przykładów.
 88. Modlitwa i rozmowy z Bogiem, omów temat sięgając po wybrane utwory literackie i muzyczne.
 89. Motyw drogi w literaturze i filmie.
 90. Motyw lustra w literaturze i innych dziedzinach sztuki różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
 91. Motyw Madonny w literaturze i sztuce współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
 92. Motyw nadziei w literaturze. Opracuj zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.
 93. Motyw oblężonej twierdzy w literaturze, sztuce i filmie. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do odpowiednich przykładów
 94. Motyw paktu z diabłem w literaturze i malarstwie. Analizując wybrane przykłady, omów przyczyny i konsekwencje układania
        się z szatanem.
 95. Motyw papierosów i nikotynizmu w kulturze. Omów na wybranych przykładach, analizując szczególnie dzieła kina
        amerykańskiego lat 50-tych oraz wybrane utwory literackie.
 96. Motyw patriotyzmu w tekstach i kulturze hip-hop. Omów temat analizując wybrane teksty tej kultury.
 97. Motyw podróży w literaturze i filmie. Omów problem, analizując celowo dobrane dzieła
 98. Motyw pojedynku w literaturze i filmie. Zaprezentuj w oparciu o wybrane dzieła.
 99. Motyw powstania styczniowego w literaturze, filmie i malarstwie. Omów odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 100. Motyw pożegnania w literaturze, malarstwie i w filmie. Omów, analizując stosowne przykłady
 101. Motyw Syberii w literaturze i malarstwie. Zanalizuj jego funkcjonowanie w wybranych dziełach.
 102. Motyw syna marnotrawnego. Analizując celowo wybrane przykłady w literaturze i malarstwie, przedstaw funkcję tego
         motywu. W swojej wypowiedzi uwzględnij konteksty: religijny, filozoficzny lub moralny.
 103. Motyw szachów w kulturze europejskiej. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady literackie i filmowe.
 104. Motyw śmierci w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów różne sposoby ukazywania tego zjawiska, odwołując się do
          wybranych przykładów.
 105. Motyw śmierci w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 106. Motyw tancerki w literaturze, filmie i sztuce. Przedstaw sposoby kreacji bohaterek odwołując się do powyższych
         dziedzin sztuki.
 107. Motyw upadku bohatera w Gwiezdnych Wojnach - omów, analizując filmy i utwory literackie.
 108. Motyw wampira w kulturze europejskiej. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł literatury grozy i ich adaptacji filmowych.
 109. Motyw wampira w literaturze i filmie .Poddaj analizie jego różne interpretacje
 110. Motyw wiosny i sposoby jego ujmowania w literaturze, malarstwie i muzyce XIX i XX wieku. Omów zagadnienie,
          odnosząc się do wybranych dzieł.
 111. Motyw wiosny i sposoby jego ujmowania w literaturze, malarstwie i muzyce schyłku XIX wieku. Omów zagadnienie,
          odnosząc się do wybranych dzieł.
 112. Motyw wiosny w literaturze i sztuce. Przedstaw wyjaśniając jego rolę na wybranych przykładach.
 113. Motyw zemsty w dziełach literackich i filmowych. Wykorzystaj analizę przykładów pochodzących z różnych epok
 114. Motywy biesiadne w literaturze i pieśniach popularnych. Zaprezentuj najciekawsze ujęcia i oceń ich znaczenie.
 115. Motywy secesyjne w literaturze, malarstwie, grafice i sztuce użytkowej Młodej Polski.
 116. Motywy wiosny i sposoby ujmowania w literaturze, malarstwie i muzyce. Omów odnosząc sie do wybranych dzieł.
 117. Muzyczne powroty do przeszłości. Na podstawie wybranych przykładów omów problem, przedstaw problem popularności
          wśród młodzieży piosenek słuchanych przez pokolenie rodziców.
 118. Na wybranych przykładach literackich i malarskich, omów funkcje motywu arkadyjskiego.
 119. Na wybranych przykładach literackich, malarskich i filmowych przedstaw zmienność kanonu kobiecej urody
 120. Na wybranych przykładach przedstaw literackie i plastyczne kreacje Boga.
 121. Na wybranych przykładach przedstaw motyw nagości w literaturze i sztuce.
 122. Na wybranych przykładach, scharakteryzuj impresjonizm w literaturze i sztuce XIX i XX wieku
 123. Na wybranym przykładzie porównaj film z jego literackim pierwowzorem, posługując sie wiedzą na temat języka
          filmu i literatury.
 124. Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem (Dante). Przedstaw wybrane sylwetki bohaterów literatury
          i filmu, o których można powiedzieć, że przynieśli innym nadzieję.
 125. Naturalistyczna wizja losu biedaka omów zagadnienia na wybranych przykładach z literatury i malarstwa XIX w.
 126. Naturalizm w literaturze i sztukach plastycznych. Zanalizuj na wybranych przykładach
 127. Negatywny bohater, czarny charakter. Omów sposoby i cele kreowania tego typu bohatera w wybranych dziełach literackich
          i filmowych.
 128. Obóz koncentracyjny jako miejsce kaźni. Rozważ temat, odwołując się do przykładów literackich i filmowych
 129. Obraz Bożego Narodzenia w literaturze i innych tekstach kultury. Przedstaw różne ujęcie tego tematu,
          analizując wybrane dzieła.
 130. Obraz konia w literaturze i sztukach plastycznych. Porównaj sposoby jego przedstawiania i funkcjonowania na
          wybranych przykładach.
 131. Obraz Litwy w literaturze i filmie.
 132. Obraz ojczyzny w tekstach utworów polskiej muzyki rockowej
 133. Obraz współczesnego młodego pokolenia w polskiej kulturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
 134. Obrazy biedy w powieści i filmie . Porównaj ich rolę i sposoby ukazania w wybranych utworach .
 135. Obrazy fantastyczne w literaturze oraz filmie. Analizując wybrane przykłady, przedstaw sposoby ich prezentowania.
          Zwróć uwagę na sens ich funkcjonowania.
 136. Obrazy otaczającego świata w tekstach muzyki rockowej. Omów problem odwołując się do wybranych utworów
          polskich zespołów.
 137. Od Adama do Batmana, przedstaw różne kreacje mężczyzn w literaturze i filmie
 138. Od Zielonego balonika do kabaretu moralnego niepokoju, zaprezentuj dawne i współczesne oblicze kabaretu 
          z uwzględnieniem funkcji i rodzajów twórczości humorystycznej
 139. Omów najciekawsze Twoim zdaniem adaptacje filmowe wybranych tekstów literackich powstałe po 2000 roku
 140. Omów portret dziecka w literaturze i malarstwie.
 141. Omów różne ujęcia motywu gwiazdy, odwołując sie do wybranych utworów literackich, dziel malarskich i filmowych.
 142. Omów sposoby wykorzystywania tekstów poetyckich w twórczości współczesnych piosenkarzy
         (np. Cz. Niemena, J. Kaczmarskiego, E. Demarczyk).
 143. Piękno i brzydota. Omów dwa sposoby widzenia świata w literaturze i malarstwie w dwóch epokach.
 144. Piosenki Agnieszki Osieckiej - literatura wysokiego obiegu czy pop - kultura? Omów zjawisko odwołując się do kryteriów
          literatury wysokiej oraz masowej.
 145. Piosenki rockowe i ich wpływ na kształtowanie się postaw młodych ludzi w II połowie XX wieku. Dokonaj analizy
          wybranych utworów, zwracając uwagę na ich kształt artystyczny.
 146. Pocałunek i jego rola w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 147. Podróż w czasie w literaturze i filmie. Porównaj różne ujęcia tego motywu.
 148. Poezja śpiewana. Przedstaw charakterystykę zjawiska na wybranych przykładach twórców polskich i obcych
 149. Polska muzyka rockowa lat 80 w walce z cenzurą i władzami PRL-u. Omów temat na wybranych utworach.
 150. Polska pieśń narodowa. Omów jej odmiany, funkcje i związki z dziejami narodu.
 151. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 152. Porównaj obraz wojny w znanych Ci filmach i w literaturze, odwołując się
 153. do wybranych przykładów.
 154. Porównaj różne realizacje motywu pierścienia, analizując wybrane utwory literackie i inne teksty kultury.
 155. Porównaj różne sposoby odwołań do Mitologii w literaturze i sztuce
 156. Porównaj wybraną adaptacje filmową z jej literackim pierwowzorem.
 157. Porównanie adaptacji Lalki z tekstem literackim
 158. Portret gangstera w literaturze i filmie. Analiza porównawcza wybranych przykładów.
 159. Portret Polaków. Omów różne sposoby przedstawiania naszych rodaków na przykładzie wybranych dzieł
         literackich i filmowych
 160. Portrety hitlerowskich zbrodniarzy wojennych w literaturze i filmie. Omów na
 161. wybranych przykładach
 162. Portrety ludzi starych w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 163. Pory roku jako temat w literaturze, malarstwie, muzyce.  Zaprezentuj, analizując wybrane dzieła
 164. Postać anioła lub diabła w folklorze, literaturze i plastyce. Porównaj sposób ujecia motywu w rożnych tekstach kultury
 165. Postać detektywa w literaturze i filmie. Omów temat na wybranych przykładach.
 166. Postać mędrca w literaturze i filmie.
 167. Postać żołnierza w literaturze oraz filmie. Zaprezentuj na wybranych przykładach. 
 168. Powieść a film. Na wybranych przykładach omów sposoby adaptacji wybranych dzieł literackich
 169. Powieść historyczna w obiektywie komuny, omów walory artystyczne wybranych ekranizacji.
 170. Powstania narodowe w polskiej literaturze i sztuce. Na wybranych przykładach przedstaw różne sposoby realizacji tematu
 171. Powstanie styczniowe w literaturze, malarstwie i muzyce. Dokonaj analizy wybranych dzieł sztuki.
 172. Prezentacja i wyzwania współczesnej Polski i Polaków. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych tekstów kultury
 173. Problemy współczesnego człowieka odzwierciedlone w polskiej literaturze, filmach lub spektaklach teatralnych.
          Omów zjawisko, analizując wybrane przykłady.
 174. Próba opisania rzeczywistości polskiej w latach 80. XX wieku w tekstach piosenek rockowych. Omów na przykładach
          różnych autorów lub różnych zespołów.
 175. Przedstaw funkcjonowania motywu Syberii i zesłania w literaturze i malarstwie XIX i XX  wieku.
 176. Przedstaw i omów różne ujęcia motywu matki w literaturze i malarstwie.
 177. Przedstaw sposób prezentacji motywów maryjnych w literaturze i innych dziedzinach sztuki
 178. Przedstaw twórczość wybranego reżysera, określ jej problematykę, wskaż charakterystyczne cechy.
 179. Przedstaw Twórczość wybranego reżysera.
 180. Przypowieści biblijne w interpretacjach literackich i malarskich. Omów temat na wybranych tekstach kultury
 181. Rewolucja jako temat w literaturze i innych sztukach (malarstwo, film). Przeprowadź analizę porównawczą dzieł.
 182. Reżyser adaptacji filmowej-twórca czy odtwórca? Oceń zakres swobody artystycznej twórcy filmu, odwołując się
          do wybranych przykładów.
 183. Rola inspiracji mitologicznych w literaturze, filmie i w multimedialnych grach komputerowych. Rozważ problem, powołując
          się na wybrane przykłady.
 184. Romeo i Julia – dzieło ponadczasowe. Dokonaj analizy sposobu funkcjonowania tekstu Szekspira w różnych wizjach
          scenicznych i filmowych
 185. Rozwój techniki - wyraz potęgi człowieka czy zagrożenie dla cywilizacji? Omów zagadnienie analizując wybrane dzieła
          literackie i filmowe
 186. Różne ekranizacje jednego dzieła literackiego. Dokonaj analizy porównawczej na wybranych przykładach.
 187. Różne funkcje motywu podróży w literaturze i filmie. Przedstaw różne jego realizacje na wybranych przykład
 188. Różne obrazy karczmy w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok.
 189. Różne sposoby mówienia o miłości. Omów problem, odwołując się do przykładów z literatury i sztuki XX wieku.
 190. Różne sposoby mówienia o rzeczywistości poprzez literaturę i film. Porównaj tworzywo oraz środki przekazu
          charakterystyczne dla wspomnianych tekstów kultury
 191. Różne ujęcia motywu powstania listopadowego w wybranych dziełach literackich i malarskich.
 192. Różne ujęcia postaci kobiet w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
 193. Różnorodne interpretacje motywu Stabat Mater w literaturze i sztuce. Omów problem uwzględniając sposób realizacji
          motywu i specyfikę tworzywa każdej z dziedzin sztuki.
 194. Rycerz - samuraj. Porównaj kreacje bohaterów różnych kultur.
 195. Rzeczywistość PRL-u w literaturze i „kinie moralnego niepokoju”. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów
 196. Samotność i alienacja współczesnego człowieka w literaturze i w filmie. Omów zjawisko, analizując wybrane przykłady
 197. Sceny pożegnań w literaturze i filmie. Porównaj różne sposoby opowiadania o rozstaniu, przywołując najciekawsze realizacje
          tego motywu w dwóch wybranych adaptacjach filmowych i ich literackich pierwowzorach.
 198. Sens i język graffiti. Omów na wybranych przykładach.
 199. Sposoby przedstawiania sfery sacrum i profanum w literaturze i sztuce. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
 200. Sposoby przedstawiania życia w okupacyjnej Warszawie w różnych tekstach kultury. Odwołaj się do wybranych przykładów
 201. Strach jako jedno z najsilniejszych uczuć człowieka. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach z różnych dziedzin sztuki.
 202. Strój, jako element znaczący w literaturze i sztuce. Przedstaw funkcje tego motywu na wybranych przykładach.
 203. Stwory fantastyczne i ich relacje z ludźmi w różnych tekstach kultury.
 204. Symbolika lustra w literaturze i sztuce. Omów funkcję tego motywu 
 205. w wybranych tekstach kultury.
 206. Symbolizm w malarstwie i literaturze. Omów temat, odwołując sie do wybranych przykładów.
 207. Sytuacje ekstremalne w literaturze i sztuce.
 208. Śląsk w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach.
 209. Śmierć na polu bitwy - przedstaw problem w oparciu o wybrane teksty kultury
 210. Śmierć w literaturze i filmie.
 211. Świat po apokalipsie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich i filmowych.
 212. Światy fantastyczne. Porównaj dawne i współczesne sposoby kreowania światów fantastycznych. Analizując dzieła
          literackie i filmowe, weź pod uwagę różnorodność form.
 213. Teatr polityczny w Polsce XX i XXI wieku - przedstaw zagadnienie, opierając się na kilku wybranych przykładach.
 214. Teksty literackie jako inspiracja dla twórców poezji śpiewanej. Omów temat na wybranych przykładach.
 215. Teksty piosenek punkowych jako przykład subkultury. Przedstawiając zagadnienie, dokonaj analizy językowej
          i kulturowej wybranych utworów.
 216. Teksty piosenek współczesnych jako próba opisania rzeczywistości. Przedstaw temat, odwołując się
          do wybranego materiału.
 217. Teksty polskich piosenek jako próba opisania rzeczywistości.
 218. Teksty polskiego rocka lat 80 i 90-tych jako obraz rzeczywistości. Przedstaw zagadnienie, analizując i interpretując
          wybrane przykłady.
 219. Tematyka totalitarna w równych tekstach kultury. Omów sposoby ujęcia motywu, odwołując się do literatury i malarstwa.
 220. Toksyczny dom, zniszczone dzieciństwo, konsekwencje trudnych warunków dojrzewania. Przedstaw problem, analizując
          wybrane dzieła literackie i filmowe.
 221. Topos "Ikara" w poezji i malarstwie. Przedstaw i porównaj jego interpretacje na wybranych przykładach.
 222. Topos podróży i motyw podróżnika w różnych tekstach kultury. Zanalizuj wybrane przykłady.
 223. Tradycje rodzinne i świąteczne - ich rola w wybranych utworach literackich i w filmie
 224. Ubiór jako element charakterystyki postaci. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów z literatury
          malarstwa i fotografii.
 225. Ubiór jako element kolorytu epoki. Omów zjawisko odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa  
          dowolnego okresu historycznego.
 226. Ukaż heroizację polskich czynów zbrojnych w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach.
 227. Ukaż różne sposoby kreowania herosów (supermanów) w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
 228. Utwór literacki a jego filmowa adaptacja. Omów, analizując celowo dobrane teksty kultury.
 229. Walka dobra ze złem w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
 230. Wampir umęczona dusza czy bezwzględny morderca? Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów
          literackich i innych tekstów kultury.
 231. Warszawa – stolica Polski – w literaturze i innych dziełach sztuki. Zaprezentuj problem, dokonując analizy wybranych
          tekstów kultury.
 232. Wielkie bitwy historii w literaturze, malarstwie i filmie. Omów temat na wybranych przykładach z różnych epok.
 233. Wierzenia ludowe w literaturze i sztuce. Omów problem, analizując wybrane teksty kultury.
 234. Wieś jako temat literacki i malarski. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych dzieł.
 235. Wisława Szymborska- związki jej poezji ze sztuką
 236. Wizerunek człowieka sukcesu we współczesnej kulturze. Omów temat, ilustrując go różnorodnymi przykładami
          literackimi i filmowymi
 237. Wizerunek człowieka sukcesu we współczesnej kulturze. Porównaj jego różne ujęcia i funkcje, odwołując się do
          wybranych przykładów.
 238. Wizerunek żołnierza w literaturze i sztuce. Dokonaj porównania wybranych dzieł. 
 239. Wizerunek Żyda w literaturze i filmie XX w.
 240. Wizja zagłady świata w literaturze (i innych tekstach kultury). Omów, analizując celowo dobrany materiał.
 241. Wizje zaświatów w utworach literackich wybranych epok i filmie współczesnym.
 242. Wojna jak temat literacki i filmowy. Przedstaw różnorodne ujęcia tego tematu na wybranych przykładach.
 243. Wpływ dzieciństwa na życie dorosłego człowieka. Przedstaw na podstawie wybranych tekstów kultury (literatura, film).
 244. Współczesna piosenka jako źródło wiedzy o człowieku i jego losie. Analizując teksty utworów należących do
          dwóch-trzech gatunków muzycznych zaprezentuj i porównaj obraz człowieka wyłaniającego się z tych tekstów.
 245. Współczesne interpretacje dramatów Szekspira - teatr żywego planu, teatr telewizji, film. Przeanalizuj zagadnienie,
          odwołując się do wybranych przykładów.
 246. Współczesny bohater literacki i filmowy wobec śmierci. Przedyskutuj problem na wybranych przykładach
 247. Wybrane bohaterki mitów (np. Wenus, Demeter, Ateny) jako archetypy funkcjonujące w rożnych tekstach kultury.
          Omów temat, odwołując się do odpowiednich przykładów.
 248. Zagłębie Dąbrowskie w Literaturze i na Fotografiach. Omów na wybranych przykładach
 249. Zaprezentuj obraz piekła i jego funkcje w literaturze i malarstwie wybranych twórców różnych epok.
 250. Zaprezentuj różne sposoby ukazywania szkoły w literaturze i filmie. Omów zagadnienie, odwołując się
          do konkretnych przykładów.
 251. Zaprezentuj współczesny ideał kobiecej urody odwołując się do wybranych przykładów literackich i malarskich
 252. Zemsta celem życia. Scharakteryzuj bohaterów literackich i filmowych, dla których celem życia stało się pragnienie
          odwetu. Omów konsekwencje ich życiowych wyborów
 253. Zinterpretuj rolę postaci/istot uosabiających zło w wybranych utworach literackich i filmowych.
 254. Zinterpretuj różne ujęcia motywu ptaka w literaturze, filmie i malarstwie.
 255. Życie na wyspie. Przed jakimi wyzwaniami staje człowiek odizolowany od cywilizacji? Omów problem na wybranych
          dziełach literackich i filmowych.


Język:

 1. Analizując wybrane przykłady, wyjaśnij w jaki sposób język może się stać narzędziem manipulacji.
 2. Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zmiany znaczeń wyrazów w historii języka polskiego.
 3. Analizując zgromadzony materiał, przedstaw cechy gwary poznańskiej.
 4. Barbaryzmy i wulgaryzmy w języku współczesnej młodzieży. Omów zjawisko na podstawie filmów, tekstów piosenek
      i własnych obserwacji.
 5. Błąd językowy, a innowacja językowa. Omów na podstawie wybranych przykładów.
 6. Błędy w wypowiedziach dziennikarskich. Zanalizuj i sklasyfikuj błędy językowe w zgromadzonym materiale.
 7. Cechy języka piosenek hiphopowych. Przedstaw analizując wybrane przykłady.
 8. Czy mówimy tak samo? Porównanie języka współczesnej młodzieży z językiem starszych pokoleń- analiza zebranego materiału.
 9. Dlaczego wyrazy stają się modne? Zanalizuj przykłady ze współczesnej polszczyzny.
 10. Dokonaj analizy języka i stylu wybranego publicysty, wykorzystując celowo dobrany materiał.
 11. Dokonaj analizy języka piosenek wybranego polskiego zespołu muzycznego. Oceń zasadność doboru środków wyrazu.
 12. Dokonaj analizy językowej nazw własnych (sklepów, firm, pubów),które stosowane są przez mieszkańców twojego miasta.
 13. Dokonując analizy języka piosenek jednego z zespołów muzycznych lat 90 wyjaśnij zasadność środków wyrazu.
 14. Etyka a reklama. Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach reklam prasowych, telewizyjnych lub radiowych
 15. Funkcje prozaizmów i wulgaryzmów we współczesnych tekstach rockowych. Omów zjawisko na przestrzeni ostatnich
        dziesięciu lat.
 16. Humor w zeszytach uczniów i wypowiedziach nauczycieli. Analizując zgromadzony materiał omów rodzaje błędów
        językowych występujących w wybranych przykładach.
 17. Język i treść wypowiedzi i przemówień polityków. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 18. Język jak świat cały - stale się zmienia. Wykorzystując celowo zgromadzony materiał rzeczowy wskaż z czego wynikają
        i na czym polegają zmiany w polszczyźnie na przestrzeni dziejów?
 19. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze.
 20. Język komiksu dążeniem do uproszczenia komunikacji słownej. Omów zjawisko na przykładzie wybranych tekstów.
 21. Język narzędziem manipulacji, omów problem akcentując moralną odpowiedzialność za słowo.
 22. Język piosenek hip-hopowych w kontekście tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny.
 23. Język przemówień sejmowych – zaprezentuj środki retoryczne w wybranych współczesnych przemówieniach
        i omów ich funkcje.
 24. Język reklamy konkretnego produktu, np. kosmetyków dla mężczyzn, samochodów. Przedstaw temat w oparciu
        o samodzielnie zgromadzony materiał i odpowiednie opracowanie.
 25. Język w pracy, w domu, w szkole: ta sama czy inna polszczyzna? Omów jej odmiany na przykładach
 26. Język w służbie polityki. Omów zagadnienie na podstawie wystąpień publicznych polskich polityków.
 27. Język w szkole, w domu, grupie rówieśniczej. Czy to ten sam język? Zanalizuj
 28. przykłady ze współczesnej polszczyzny.
 29. Język współczesnych polityków. Na wybranych przykładach dokonaj analizy słownictwa, frazeologii oraz składni,
        poddaj ocenie język współczesnych polityków.
 30. Krótkie wiadomości tekstowe (SMS). Zanalizuj tego typu komunikaty językowe pod kątem poprawności
        gramatycznej i komunikatywności.
 31. Na podstawie zgromadzonego materiału językowego scharakteryzuj cechy slangu młodzieżowego.
 32. Na wybranych przykładach dokonaj analizy języka reklam. Wyjaśnij jaki obraz świata kreują
 33. Najnowsze zapożyczenia i zmiany językowe we współczesnej polszczyźnie. Oceń ich zasadność lub zbędność, odwołując
        się do przykładów. Przedstaw stanowisko językoznawców w tej kwestii.
 34. Norma i bunt językowy. Omów mechanizm powstawania błędów językowych. Zaprezentuj temat na przykładach z prasy.
 35. Odwołując się do przykładów, omów zagadnienie wpływu języków obcych na polszczyznę dawną i współczesną.
 36. Określ przyczyny i cel modyfikacji związków frazeologicznych w wybranych tekstach literackich i reklamowych.
 37. Omów cechy języka współczesnych środków komunikowania się - np. SMS, e-mail, Gadu-Gadu ... na wybranych przykładach.
 38. Omów impresywną funkcję języka w przekazie mediów masowych w oparciu o wybrane audycje radiowe, telewizyjne
        i artykuły prasowe.
 39. Omów język swoich rówieśników na przykładzie sms-ów, maili, internetu, czasopism i programów dla młodzieży, piosenek,
        książek, języka przerw międzylekcyjnych.
 40. Omów na wybranych przykładach jaki wpływ miały na przestrzeni wieków języki obce na polszczyznę.
 41. Pochodzenie i znaczenie nazw miejscowych Twojego regionu. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
 42. Przedstaw charakterystyczne cechy gwar środowiskowych (np. język biznesu, młodzieży, sportu).
 43. Przysłowia polskie
 44. Rola języka w zakłamywaniu rzeczywistości. Na podstawie wybranych materiałów prasowych i przykładów literackich
        omów zagadnienie nowomowy.
 45. Różne środowiska - różne sposoby komunikowania się, np. gwara uczniów szkół średnich, kibiców sportowych,
        informatyków - komputerowców, miłośników wędkowania, itp. Omów analizując wybrane przykłady
 46. Scharakteryzuj cechy języka tekstów disco-polo i wskaż ich funkcje w kreacji świata przedstawionego.
 47. Specyfikacja języka bohaterów science-fiction.  Omów na przykładach wybranych utworów.
 48. Sygnały dominacji w komunikowaniu językowym. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach wypowiedzi
 49. Sztuka przekonywania czy manipulacja językowa? Omów sposoby wykorzystania środków językowych
        w tekstach reklamowych.
 50. Sztuka Reklamy. Zanalizuj wybrane reklamy od strony plastycznej i językowej.
 51. Tabu w języku. Omów na wybranych przykładach zwracając uwagę na przyczyny tego zjawiska.
 52. W oparciu o zgromadzony materiał omów cechy gwary piłkarzy i kibiców piłki nożnej. Dokonaj analizy słownictwa i frazeologii
 53. Wieloznaczność wyrazu w procesie komunikacji. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych tekstów kabaretowych
 54. Wskaż wpływ kultury masowej na kształt współczesnej polszczyzny.
 55. Zwroty grzecznościowe dawniej i dziś. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.