Regulamin świadczenia usług


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Dysponentem strony internetowej www.pomocmatura.pl jest Łukasz Ratajski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
      
  Magia Słowa  Łukasz Ratajski z siedzibą w Łodzi, zwany dalej „Przyjmującym zlecenie”
 2. Przyjmujący zlecenie oświadcza, iż świadczy usługi edukacyjne polegające w szczególności na odpłatnym przygotowaniu dla
      Zamawiającego wzorów prac licencjackich, magisterskich i innych podobnych do wskazanych, zwanych dalej Wzorami.
      Przyjmujący zlecenia oświadcza, iż dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym, oraz wiedzą i doświadczeniem
      niezbędnymi do prawidłowego wykonania Wzoru.
 3. Regulamin określa zasady i sposób wykonana Wzoru przez Przyjmującego zlecenie na rzecz Zamawiającego


§ 2. Zamówienie

 1. Przyjmujący zlecenie za pośrednictwem adresu mail zawartego na stronie przyjmuje zapytania od zainteresowanych osób,
      na podstawie których może przyjąć do wykonania w terminie indywidualnie uzgodnionym przygotowanie Wzoru 
      w określonym przedmiocie.
 2. Zamawiający poprzez złożenie zamówienia oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Przyjmującemu zlecenie wszelkich niezbędnych informacji związanych
      z przygotowaniem zamówionego Wzoru.
 4. Przyjmujący zlecenie oświadcza, że wszelkie informacje przekazane mu przez Zamawiającego w tym ewentualne dane osobowe
      wykorzysta z zaufaniem poufności tylko do wykonania zamówienia nie udostępniając ich podmiotom trzecim.


§ 3. Wynagrodzenie i realizacja zamówienia

 1. Przyjmującemu zlecenie za wykonanie Wzoru przysługuje wynagrodzenie.
 2. Wynagrodzenie zostanie indywidualnie ustalone na podstawie analizy zagadnienia przedstawionego w zapytaniu przez
      osobę zainteresowaną ofertą Przyjmującego zlecenie.
 3. Złożenie Zamówienia przygotowania Wzoru oznacza akceptację przez Zamawiającego wyceny przedstawionej mu
      przez Przyjmującego zlecenie.
 4. Przyjmujący zlecenie po wykonaniu Wzoru prześle jego fragment Zamawiającemu. Zamawiający po otrzymaniu od
      Przyjmującego zlecenie fragmentu Wzoru zobowiązuje się uiścić na rzecz Przyjmującego Zlecenie całość ustalonego
      wynagrodzenia w formie przelewu na rachunek bankowy Przyjmującego zlecenie (wskazany Zamawiającemu
      w wiadomości e-mail) w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania fragmentu Wzoru.
 5. Przyjmujący zlecenie po otrzymaniu całości wynagrodzenia niezwłocznie prześle Zamawiającemu drogą mailową
      całość przygotowanego Wzoru.
 6. Przyjmujący zlecenie po otrzymaniu danych od Zamawiającego wystawi na jego rzecz rachunek.


§ 4. Odpowiedzialność

 1. Przyjmujący zlecenie oświadcza, przy przygotowane przez niego wzory mają charakter poglądowy, stanowią jedynie 
      przykładowy 
  sposób omówienia zagadnienia
 2. Przyjmujący zlecenie nie ponosi odpowiedzialności za treść przygotowanych Wzorów, a także wykorzystanie ich przez
      Zamawiającego w celu innym niż poglądowy, a szczególnie w celu niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
      W szczególności Przyjmujący zlecenie nie ponosi odpowiedzialności względem osób korzystających z materiałów czy mających
      dostęp do materiałów, za ich zawartość, adekwatność, przydatność, prawidłowość, kompletność, możliwość zastosowania czy
      spełnienie jakichkolwiek innych cech, dla celów tych osób, jak również Przyjmujący zlecenie nie ponosi odpowiedzialności za
      korzystanie z materiałów, decyzje podjęte na ich podstawie ani za skutki takiego korzystania lub decyzji.
 3. Sposoby, metody, koncepcje, techniki, procedury, podejście, narzędzia, know-how, itp. zawarte w niniejszych materiałach,
      o ile nie są publicznie dostępne w sposób zgodny z prawem, są przedmiotem praw Przyjmującego zlecenie i nie mogą być
      udostępniane osobom trzecim, kopiowane czy wykorzystywane bez uprzedniej zgody Przyjmującego zlecenie
 4. Osoby korzystające z przygotowanych Wzorów, czy też materiałów i informacji zawartych we Wzorach robią to na własne
       ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność.


§ 5. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy, a w szczególności odpowiednie przepisy
      Kodeksu cywilnego.